Eğitim Hedefleri

 • Sosyal bilimler, mühendislik bilimleri ve temel bilimlerden oluşan bir program ile, disiplinler arası eğitimi benimsemek (Disiplinler arası çalışma),

 • Cevher Hazırlama ile ilişkili alanlarda, mühendislik tasarımlarını analiz ederek bilim ve mühendislik bilgilerini başarılı bir şekilde kullanmak (Analitik düşünce),

 • Problemlerin çözümünde takım çalışması uygulama ve bireysel karar verme kabiliyeti kazandırmak (Takım çalışması),

 • Hayat boyu öğrenmeye açık, yaratıcı, analitik düşünme becerisi kazandırmak (Yaratıcılık),

 • İnsan sağlığı, insan hakları ve çevre koruma konularında, mesleki sorumluluk kazandırmak (Çevre bilinci).

Cevher Hazırlama Mühendisliği'nin Önemi

Cevher Hazırlama Mühendisliği eğitimi verilmesi ile sağlanacak yararlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.
 1. Çeşitli sektörlerde kullanılan hammadde ve madenlerin hazırlanması ve zenginleştirilmesi için uygun teknik personelin yetiştirilmesi ile hammadde kalitesindeki bozukluğun işletmeye yüklediği telafisi çok zor ve masraflı sorunlar ortadan kaldırılabilecektir.
 2. Hammadde hazırlama sırasında ortaya çıkan bazı yan ürünlerin, değişik sektörlerde ana veya yardımcı girdi olarak kullanımına yönelik değerlendirilmesi mümkün olacaktır.
 3. Çöp ve katı atık ayırma ve değerlendirme ile katı-sıvı ayırması günümüzde pek çok batı ülkesinde “Mineral Engineering” kapsamında incelenmektedir.  Ayrıca, teknolojide çok önem kazanan ikincil üretim Cevher Hazırlama Mühendisliği kapsamında incelenecektir.  Çöpler içindeki metal, cam, kâğıt ve organik maddeler gibi farklı malzemelerin ayrılması ve uygun sektörlerde kullanılması ile hem ekonomik bir katkı sağlanacak hem de çevre kirlenmesi azaltılabilecektir.
 4. Eski ve yeni madencilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmış olan çeşitli katı ve sıvı artıkların içinden, kullanılabilecek malzemelerin ayrılması ile hem zararlı etkileri azaltılabilecek, hem de belli bir ekonomik kazanç elde edilecektir. Eski endüstriyel tesis atıkları ve atık alanları, bu tür çalışmalar ile rehabilite edilecektir.
 5. Türkiye’de ve Dünya’da üretildikleri şekilde kullanılan hammadde kaynakları büyük ölçüde azalmış ve zengin cevher yatakları birkaç istisna dışında yerini düşük tenörlü işlenmesi güç, kompleks cevher yataklarına bırakmıştır.  Bu tür yatakların değerlendirilmesi aşamasında spesifik bilgiler ile donatılmış mühendislere (Cevher Hazırlama Mühendisi) gereksinim duyulmaktadır.
 6. Türkiye ve Dünya’da günümüzün en önemli sorunlarından birisi ucuz ve temiz enerji üretimidir.  Bugün elektrik enerjisinin büyük bir kısmı kömüre dayalı termik santrallerde üretilmekte; ayrıca, çeşitli katı ve gaz yakıtların elde edilmesinde kömür kullanılmaktadır.  Sanayi ve evlerde tüketilen temiz ve nitelikli kömürlerin üretimi de çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.  Cevher Hazırlama Mühendisliği denetiminde nitelikli kömürlerin hazırlanması daha verimli olarak gerçekleşecek ve böylece hem çevre hem de ekonomik açıdan büyük yararlar sağlanacaktır
 7. Ülkemizde bulunan ve çoğunlukla yabancı teknoloji ve elemanlar vasıtasıyla değerlendirilebilen ileri teknoloji hammaddeleri, değerli ve nadir metaller (Au, Pt, Ge, Se, Te, Li), nükleer enerji hammaddeleri (U, Th) ülkemizde yetişmiş, özel bilgi ve deneyimle donanmış mühendisler tarafından değerlendirilecektir.
 8. Seramik, refrakter malzeme, tuğla, çimento, cam gibi inşaat sektörü hammaddelerinin değerlendirilmesi bu konuda yetişmiş uzman mühendis kadrosu tarafından yapılabilecektir.